رسانه تصویری
 

گزارش برنامه نماي دو شبکه دو سیما 20 آذر ماه 95، از سومين جشنواره دانشجويي ابن سينا در دانشگاه و مصاحبه با دکتر جعفریان