گزارش تصویری
 

چهار شنبه 29 آذر 1396 - 0:0
نشست دکتر عباسعلی کریمی، رئیس دانشگاه با اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی
مهدی کیهان