گزارش تصویری
بازدید جمعی از نمایندگان و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، معاون درمان وزرات بهداشت و معاونان درمان و توسعه دانشگاه  از مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)
بازدید جمعی از نمایندگان و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، معاون درمان وزرات بهداشت و معاونان درمان و توسعه دانشگاه از مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)
آرشیو
از تا
جستجو

بازدید جمعی از نمایندگان و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، معاون درمان وزرات بهداشت و معاونان درمان و توسعه دانشگاه از مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

افتتاح رسمی چند پروژه در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) با حضور هیئتی از نمایندگان مجلس و دولت

پنجمین ماژول از دور دوم آموزش مدیران بیمارستان های دولتی کشور

همکاری بین بخشی بین دانشکده پرستاری و مامایی و با مدیر امور بانوان شهرداری تهران

بازدید تیم معاونت درمان وزارت بهداشت، معاون درمان و معاونت توسعه دانشگاه از بیمارستان پوست رازی