هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 57 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 57 شامل اخبار مهم سایت دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٢ بهمن ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 56 منتشر شد
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 56 منتشر شد.
 چهارشنبه ٢٥ دی ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 55 منتشر شد
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 55 منتشر شد
 چهارشنبه ١٨ دی ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 54 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 54 شامل اخبار مهم سایت دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ١١ دی ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 53 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 53 شامل اخبار مهم سایت دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٤ دی ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 52 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 52 شامل اخبار مهم سایت دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٢٧ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 51 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 51 شامل اخبار مهم سایت دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 50 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 50 شامل اخبار مهم سایت دانشگاه منتشر شد.
 شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 49 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 49 شامل اخبار مهم سایت دانشگاه منتشر شد.
 چهارشنبه ٦ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه الکترونیکی ندا شماره 48 منتشر شد
خبرنامه الکترونیکی هفنگی ندا - شماره 48 شامل اخبار مهم سایت دانشگاه منتشر شد.
 شنبه ٢ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
اقدام روابط عمومی در انتشار تاریخ شفاهی دانشگاه در قالب مصاحبه های هفتگی با اساتید ، در سایت دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد

#